Medezeggenschap

Het Montessori Lyceum Groningen heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen van de  Helper Brink zitting hebben. 

 

De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school. De directie van het Montessori Lyceum Groningen hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de directie moet nemen. Voor belangrijke besluiten, zoals het schoolplan, het zorgplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, is de instemming van de MR nodig. Bij andere besluiten moet de directie de raad om advies vragen, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. Gestreefd wordt naar de volgende bezetting:

  • Namens de leerlingen: 2 leden
  • Namens de ouders: 2 leden
  • Namens het personeel: 4 leden

Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit:

  • Voorzitter:  Yolanda Haan, y.haan@o2g2.nl
  • Secretaris: Bert Bult    r.h.e.bult@o2g2.nl

 

Notulen en andere relevante stukken van de MR kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de MR