Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Hier leest u er meer over

Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

  • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);
  • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samenwerken aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten: Groningen en Tynaarlo (de postcodes: 9471, 9472, 9473, 9474 en 9475).

Ondersteuning aan leerlingen

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel kunt u onderaan deze pagina downloaden 'Passend Onderwijs'.


De school kan bij het samenwerkingsverband eventueel een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning aan uw kind. Hiervoor zal de school met u als ouders/verzorgers in contact treden om te overleggen en af te stemmen.
Is de school handelingsverlegen? Met andere woorden: kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind? Dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

 

Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & Consultatieteam inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind. Het Expertise- & Consultatieteam kunt u bereiken via: ect@swv-vo2001.nl

Informatie voor ouders/verzorgers

Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl

Website en contactgegevens samenwerkingsverband

Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01

Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.
Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op Twitter en op Facebook (zie hieronder voor de gegevens).

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:

telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI)
mail CvA: info@cvagroningen.nl
mail CI:  info@cigroningen.nl
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01

Postadres:  Postbus 744, 9700 AS te Groningen 
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 39
Management:  Jan Houwing & Erik de Graaf
Telefoon:  06 – 134 47 659 & 06 - 553 48 225
E-mail: hwg@csg.nl & e.degraaf@o2g2.nl
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl
Twitter:  @PaOnVo20_01
Facebook:  www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

Algemene gegevens Expertise- & Consultatieteam (ECT):

E-mail:   ECT@swv-vo2001.nl